Sergio Mantello photographer
Sergio Mantello photographer
Sergio Mantello photographer live to Vicenza, not so far to Venice.
Sergio Mantello photographer
Sergio Mantello photographer
Vicenza, Italy